Článek 1 – Uplatnění a vymahatelnost obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují veškerý prodej výrobků prováděný společností OCTÉ a mají přednost před jakýmikoliv jinými dokumenty Kupujícího, a to zejména před veškerými všeobecnými nákupními podmínkami.

1.2 Veškerá zakázka vyžaduje plné přijetí VOP bez výhrad Kupujícího, a to nehledě na to, kde se nachází místo doručení.

1.3 Informace uvedené v jiných dokumentech společnosti OCTÉ, mimo jiné v katalozích, elektronických médiích, brožurách a reklamních materiálech, slouží výhradně k informačním účelům a mohou být kdykoli bez upozornění změněny. . Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo upravit technické parametry svých výrobků bez předchozího upozornění. 

1.4 Jakákoli změna VOP, která byla přijata zástupcem, distributorem nebo zaměstnancem zavazuje společnost OCTÉ pouze v případě, kdy taková změna byla přijata vedením společnosti OCTÉ.

1.5 Pokud společnost OCTÉ neuplatní některé ze svých práv na základě těchto VOP, nelze takové jednání vykládat jako vzdání se práva a společnost OCTÉ může takové právo uplatnit kdykoliv v budoucnu.

Článek 2 – Nabídka a cenová nabídka

2.1 Naše cenové nabídky zůstávají v platnosti po dobu 30 dnů poté, co byly doručeny Kupujícímu v rámci prodeje na území Francie a 60 dní pro prodej do zahraničí a zámořských území a departmentů.

2.2 Plány, dokumenty a technické studie, které byly Kupujícímu předány, jsou majetkem společnosti OCTÉ a nelze je užívat ani předávat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti OCTÉ. Pokud Kupující nabídku společnosti OCTÉ neakceptuje, je povinen tyto dokumenty bezodkladně vydat společnosti OCTÉ.

2.3 Veškeré úpravy naší nabídky Kupujícím mohou vést ke změně ceny zboží a jeho dodací lhůty.

Článek 3 - Objednávka – změna - zrušení

3.1 Jakákoliv objednávka vyžaduje písemnou formu. Objednávka se stává závaznou okamžikem,kdy Kupující obdrží od společnosti OCTÉ písemné „Potvrzení objednávky“. Od tohoto data nelze již objednávku změnit ani zrušit bez písemného souhlasu společnosti OCTÉ, která oznámí ceny zboží, lhůtu a způsob dodání změněné objednávky. V případě zrušení objednávky vznikne společnosti OCTÉ nárok na odškodnění, které se bude zakládat i na stádiu pokročení ve studii a případně i ve výrobě materiálu.

3.2 Výrobky lze vrátit pouze ve výjimečných případech a na základě písemného souhlasu společnost OCTÉ, a to pouze za účelem výměny do 15 dnů od jejich dodání a pouze v případě, že jsou nepoužité a v původním balení. Výrobky musí být vráceny s uvedením výrobního čísla a data dodání. Pokud k tomu společnost OCTÉ nedala svůj písemný souhlas, pouhé vrácené zboží Kupujícím neznamená, že společnost OCTÉ přijímá vrácené výrobky zpět. Speciální objednávky nemohou být vyměněny ani vráceny.

3.3 Technický popis standardních výrobků společnosti OCTÉ má informativní charakter a je uveden v katalogu a na webových stránkách www.octe.eu. 

3.4 Společnost OCTÉ může jako podmínku pro potvrzení objednávky požadovat po kupujícím platbu v hotovosti, zajištění platby anebo náhled do účetní dokumentace a ověřit si tak bonitu Kupujícího. 

Článek 4 - Cena – podmínky prodeje

4.1 Výrobky OCTÉ se prodávají za katalogové ceny platné v den potvrzení objednávky. Ceny jsou uváděny bez daní a vyjádřeny v měnové jednotce dané země, která je stanovena prodejcem, s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno, že se jedná a celkovou cenu (včetně DPH).

Při prodeji v rámci Evropské unie, včetně Francie, bude k ceně připočteno DPH, jehož výše je stanovena platnými zákony země, ve které se prodávající nachází. Platba v jednom ze států EU, mimo Francii, může být zbavena francouzského DPH v případě, kdy kupující v průběhu zadání objednávky uvede své identifikační číslo, daňové identifikační číslo a zároveň potvrdí, že se zboží nachází na území EU. Ceny jsou vyjádřeny v eurech a jsou vyjádřeny v čisté hodnotě, bez balení, přepravy a daní. K ceně se připočítá standardní registrační poplatek.

4.2 Výrobky společnosti OCTÉ určené k prodeji na území Francie, zámořských území a departementů do zahraničí jsou prodávány společností FCA - Incoterms 2010. Příslušné závazky smluvních stran týkající se licencí, oprávnění, dopravy a dodání jsou definovány v podmínkách INCOTERMS 2010, pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek 5 – Platební podmínky

5.1 Noví Zákazníci

Před založením zákaznického účtu se platba provádí v hotovosti.

Zákazníci se zřízeným kontem

Naše faktury jsou splatné prostřednictvím bankovního převodu provedeného každého 30. dne v měsíci bez dalších poplatků. Žádná reklamace nebo námitka neumožňují klientovi odložit platbu faktury.

5.2 Pokud nebude faktura uhrazena v termínu, budou bez předchozí upomínky naúčtovány smluvní pokuty, jejichž výše bude vypočítána na základě fakturované ceny včetně DPH s úroky, které uplatňuje Evropská centrální banka (ECB) za poslední refinancování navýšené o deset procentních bodů a dále paušální pokuta 40 euro na vymáhání. 

Tato pokuta může být jakkoliv navýšena, pokud náklady na vymáhání překročí tuto částku. Tyto pokuty jsou právoplatně vymahatelné a budou automaticky odečteny z účtu Kupujícího. Kromě toho jakékoliv další částky, které klient dluží společnosti OCTÉ jsou okamžitě vymahatelné a společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit jakoukoliv objednávku, což nijak nenarušuje následující možnost provést jakoukoliv akci nebo soudní dovolání. 

5.3 V případě zhoršení finanční situace kupujícího a/nebo nesplnění platebních podmínek ze strany Kupujícího může společnost OCTÉ požadovat poskytnutí jistoty nebo platbu v hotovosti. 

Článek 6 – Výhrada vlastnictví

6.1 PŘEVOD VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI OCTÉ PROBĚHNE AŽ PO ÚPLNÉM ZAPLACENÍ CENY ZÁKAZNÍKEM, A TO JAK ZA HLAVNÍ ZBOŽÍ, TAK ZA DOPLŇKY, I V PŘÍPADĚ STANOVENÍ PLATEBNÍ LHŮTY. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK NEZAPLATÍ CELOU NEBO ČÁST CENY OBJEDNÁVKY, SPOLEČNOST OCTÉ SI VYHRAZUJE PRÁVO VZÍT SI ZPĚT VLASTNICTVÍ DANÉHO ZBOŽÍ AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ CENY ; JAKÁKOLIV ZÁLOHA ZAPLACENÁ ZÁKAZNÍKEM SPOLEČNOSTI OCTÉ BUDE POVAŽOVÁNA SPOLEČNOSTÍ OCTÉ ZA PAUŠÁLNÍ ODŠKODNĚNÍ S TÍM, ŽE NEBUDE NARUŠENO PRÁVO USNESENÍ O PRODEJI A JAKÉKOLIV DALŠÍ AKCE. JAKÁKOLIV JINÁ KLAUZULE, UVEDENÁ ZEJMÉNA VE VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÍCH PODMÍNKÁCH, JE POVAŽOVÁNA ZA NEPSANOU.

6.2 Ustanovení této klauzule nenarušují převedení rizik spojených se zbožím na Zákazníka ihned po dodání zboží , jinak řečeno po odeslání zboží společností OCTÉ. 

6.3 Dokud nebude částka plně uhrazena, Kupující musí zachovat dodané zboží v původním stavu, nesmí jej měnit ani prodat. Společnost OCTÉ může vyžadovat proplacení zboží a/nebo vrácení toho, které je ještě ve skladu, bez narušení platby a/nebo odškodnění.

6.4 Kupující bude společnost OCTÉ neprodleně informovat o případném zabavení věcí nebo jiných krocích podniknutých třetími osobami a umožní tak společnost OCTÉ vznést námitky a hájit svá práva. 

Článek 7 - Dodání – přechod rizik

7.1 Pro dodávku produktů do Francie nebo do zahraničí (FCA - Incoterms 2010) společnost OCTÉ vybírá způsob dopravy a přepravce. Přenesení poplatků a rizik ze společnosti OCTÉ na Zákazníka nastává ve chvíli, kdy přepravce přebere zboží. Tento incoterm je platný pro všechny typy přepravy. 

Od dodávky, nebo pokud Zákazník nepřevzal zásilku ve stanovené lhůtě, po vypršení této doby nese Zákazník veškerá rizika spojená se ztrátou nebo poškozením. Pokud si Zákazník nepřevzal zakázku ve stanovenou dobu, společnost OCTÉ má právo libovolně nakládat s výrobky a/nebo žádat po Zákazníkovi poplatky za údržbu a skladování ve výši 1 % z celkové částky objednávky za každý týden zpoždění, čímž nebude nijak narušeno jakékoliv další odškodnění, které by následovalo z důvodu zpoždění.

7.2 U dodávek do zámořských území a departmentů (FCA - Incoterms 2010), je na Zákazníkovi (i), aby na své náklady získal dovozní licenci (ii), splnil všechny celní požadavky a (iii) uzavřel nebo potvrdil přepravní smlouvu a případně i pojištění, (iv) vyzvedl zásilku na domluveném místě, kde mu ji předá dopravce nebo jiná osoba určená Zákazníkem. Pokud si klient nepřevzal zakázku ve stanovenou dobu, OCTÉ má právo libovolně nakládat s produkty a/nebo žádat po klientovi poplatky za údržby a skladování ve výši 1% z celkové částky objednávky za každý týden zpoždění, čímž nebude nijak narušeno jakékoliv další odškodnění, který by následovalo z důvodu zpoždění.

7.3 Dodací doba uvedená OCTÉ má informativní charakter. Bez ohledu na místo dodání, dodací lhůty nezohledňují čas přepravy a zahrnují datum odjezdu z našich prostor. Překročení této doby nemůže vést k odškodnění ani k zadržení platby nebo zrušení objednávky a/nebo jiných probíhajících objednávek.

7.4 Výhrady a podání stížností vůči dopravci přísluší Zákazníkovi. Musí být provedeny v zákonné lhůtě, nebo ihned po dodání dokumentů dopravce a musí být potvrzeny doporučeným dopisem s doručenkou nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení ve Francii a do sedmi (7) pracovních dnů v dalších zemích. Zákazník rovněž předá kopii těchto výhrad společnosti OCTÉ. V případě, že Zákazník potvrdí doručení bez překontrolování, přijímá tak dodané zboží v daném stavu a žádná reklamace ve vztahu k nároku na náhradu utrpěné škody během přepravy nebude uznána.

Článek 8 - Reklamace týkající se zjevných vad nebo neshody ohledně objednávky 

8.1 Reklamace týkající se zjevných vad zboží nebo situací, kdy dodaný výrobek neodpovídá objednávce, musí Zákazník předložit společnost OCTÉ formou doporučeného dopisu s doručenkou do osmi (8) celých dnů od data dodání výrobků na území Francie a do (10) celých dnů do zámořských území a departementů a do zahraničí.

8.2 Kupující je povinen předložit důkazy tvrzených vad nebo nesrovnalostí výrobků. Kupující nechá společnost OCTÉ zkontrolovat výskyt těchto vad a provést možné opravy. Kupující se zdrží intervence nebo vyžádání intervence třetích osob za tímto účelem. Kupující není oprávněn vrátit jakýkoli výrobek bez písemného souhlasu společnost OCTÉ.

8.3 Kupující vrátí vadné nebo neodpovídající výrobky na vlastní riziko a na vlastní náklady. Pokud je reklamace odůvodněná, společnost OCTÉ vrátí klientovi po předložení potvrzení náklady na vrácení zboží a dodání vyměněného zboží. To bude dodáno FCA (Incoterms 2010) do Francie a či do zámořských teritorií a departementů nebo do zahraničí.

8.4 Pokud společnost OCTÉ zjistí, že výrobky jsou dle výše uvedených podmínek vadné nebo neodpovídající, poskytne Kupujícímu bezplatnou výměnu vadných výrobků, avšak kupujícímu nevzniká nárok na zrušení potvrzené a dosud nesplněné objednávky nebo na náhradu škody. 

8.5 Reklamace nezakládá právo Kupujícího odložení platby za dané výrobky.

Článek 9 - Smluvní záruka

9.1 Mimo zákonné záruky na vyřazení, skryté vady a záruku shody se na výrobky společnosti OCTÉ vztahuje smluvní záruka, a to po dobu 12 měsíců od data doručení výrobku.

Ve všech případech je záruka omezena na výměnu vadných dílů, které byly naší výrobou uznány z vadné. Všechny ostatní dodávky rozličného původu podléhají trvání a podmínkám záruky dotyčných dodavatelů.

9.2 Po přezkoumání našimi technickými odděleními budou vadné díly, které byly Zákazníkem vráceny, bezplatně nahrazeny. Zásahy do záruky a zejména výměna, oprava nebo změna zboží nebudou mít vliv na prodloužení záruky.

9.3 Pokud jde o záruku, jediný závazek společnosti OCTÉ bude výměna nebo oprava zboží nebo prvku, který je servisem uznán za defektní. Záruka nemůže v žádném případě vést k vyplacení odškodného nebo vrácení peněz. 

9.4 Kupující vrátí vadné výrobky na vlastní riziko a na vlastní náklady. Na produkty vrácené dopravcem bez vhodného obalu nebo nedostatečně chráněné se záruka nevztahuje. Za vhodnou ochranu vráceného výrobku nebo vrácených výrobků během přepravy odpovídá Zákazník. Pokud je reklamace odůvodněná, společnost OCTÉ vrátí Zákazníkovi po předložení potvrzení náklady na vrácení zboží a dodání vyměněného zboží. To bude dodáno FCA (Incoterms 2010) na území Francie či zámořských území a departementů anebo do zahraničí.

9.5 Záruka může být uplatněna pouze v případě, že Zákazník informoval společnost OCTÉ o závadě zboží ve lhůtě 20 dnů od objevení závady. Datum musí prokázat Zákazník. Záruka platí na skryté vady, kvůli kterým je zboží nevhodné k použití. Jedná se o vady, které není možné zjistit před použitím. Smluvní záruka se nevztahuje na zjevné vady, které nebyly oznámeny v určené lhůtě, nedostatky a zničení způsobené normálním opotřebením produktů nebo externí příčinou, nedbalostí Zákazníka nebo nedostatečným dohledem a nevhodným použitím, technickými charakteristikami a/nebo instrukcemi společnosti OCTÉ, nebo nedostatečnou údržbou či nevhodnou instalací, změnou nebo opravou provedenou Zákazníkem. Na změněné produkty, opravené nebo otevřené bez souhlasu společnosti OCTÉ se záruka nevztahuje. Na specifické produkty (mimo katalog) se záruka nevztahuje a tyto jsou předmětem zvláštní dohody mezi Zákazníkem a společností OCTÉ.

Článek 10 Omezení odpovědnosti

10.1 Plná odpovědnost společnosti OCTÉa jejich zaměstnanců či subdodavatelů vztahující se na porušení, nedbalost nebo pochybení, které jsou zjištěny během doby trvání kupní smlouvy, bude omezena na částku zaplacenou na základě příslušné smlouvy za účelem pokrytí nároků jakéhokoliv druhu (úroky a poplatky), a to bez ohledu na počet úkonů, právních základů nebo zúčastněných stran sporu. Toto ustanovení se nevztahuje na odpovědnost za smrt nebo zranění anebo jiné odpovědnosti, které se ze zákona nesmí vyloučit nebo omezit.

10.2 Společnost OCTÉ není povinna plnit své smluvní povinnost v následujících případech:

- z důvodů porušení nebo pochybení nebo nedostatků výrobku či služby, pro které společnost, ani její případní dodavatelé, nezodpovídá za poskytování nebo doručení zboží,

- za skutečnosti a/nebo údaje, které nespadají do rozsahu Služby a/nebo které nepředstavují její rozšíření.

- v případě použití výrobků za jiným účelem nebo v jiném kontextu, než ve kterém by měly být použity anebo při chybném provedení doporučených pokynů anebo při úmyslném opomenutí výhrad společnosti OCTÉ

Společnost OCTÉ neodpovídá za své pojistitele, nepřímé škody, ztrátu na zisku, ztrátu šance nebo očekávaných přínosů, či za finanční důsledky možných nároků požadovaných třetími stranami vůči zákazníkovi.

Článek 11 - Vyšší moc

Společnost OCTÉ není povinna plnit své smluvní povinnosti v případě působení vyšší moci. Za případy působení vyšší moci budou mimo jiné považovány stávky zaměstnanců společnosti OCTÉ nebo obvyklých dopravců, záplavy, požár, bouře, epidemie, přerušení výroby v důsledku náhodné poruchy, přerušení dodávky proudu nebo surovin a narušení provozu dopravních prostředků.

Článek 12 – Zrušení smlouvy

Pokud kupující nesplní své smluvní závazky, především pokud nezaplatí sjednanou cenu v plné výši, popř. její část, k dohodnutému datu splatnosti, jedná se o podstatné porušení smlouvy, která opravňuje společnost OCTÉ odstoupit od jakékoliv smlouvy s kupujícím bez ohledu na to, zda již smlouva byla plněna či nikoliv. Odstoupení od smlouvy (potvrzené objednávky) nabude účinnosti okamžikem doručení kupujícímu. V případě zániku smlouvy je Kupující povinen společnosti OCTÉ okamžitě vrátit veškeré výrobky, za které nezaplatil. 

Článek 13 - Průmyslového vlastnictví / důvěrnost

13.1 Veškeré informace, které společnost OCTÉ předá kupujícímu, včetně obchodních dat, prototypů, vzorků, studií a dokumentů jakékoliv povahy na jakémkoli nosiči, zůstávají majetkem společnosti OCTÉ.

13.2 Kupující nezveřejní informace získané od společnosti OCTÉ a na základě písemné žádosti vrátí tyto informace společnosti OCTÉ.

Článek 14 – Rozhodné právo – příslušný soud – volba sídla 

Tyto VOP jsou v souladu s francouzským právem a jakékoli uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Jakýkoli spor vyplývající ze všeobecných prodejních podmínek nebo s nimi související podléhá jurisdikci soudů v místě sídla OCTÉ, s čímž klient výslovně souhlasí. Různé způsoby dopravy a platby, stejně jako místo dodání se v žádném případě nemohou odchýlit od této udělené pravomoci, kterou Zákazník výslovně přijal.