Hello, can I help you ?

Můžete kdykoli odmítnout použití vašich osobních údajů prostřednictvím jednoduché žádosti na adresu contact@octe.eu nebo z administrace vašeho účtu

Při přístupu na webové stránky a používání těchto stránek může OCTE shromažďovat určité osobní údaje o vás, tj. Informace, které se vás týkají jako fyzické osoby a které umožňují OCTÉ identifikovat se, a to přímo (například vaše jméno nebo vaše křestní jméno) , nebo nepřímo (například adresa IP navigačního terminálu).

Tyto osobní údaje mohou být shromažďovány během navigace na webu, používání kontaktního formuláře, vytvoření zákaznického účtu nebo zadání objednávky.

Vaše osobní údaje jsou pak zpracovávány OCTÉ SHOP automaticky.

Společnost OCTÉ SHOP se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje spravedlivým a zákonným způsobem v souladu s ustanoveními pozměněného zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o datech, spisech a svobodách a nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, nazvaný "obecné nařízení o ochraně údajů" (dále jen "nařízení o obecné ochraně údajů").

Cílem této politiky osobních údajů je informovat vás o podmínkách, za kterých OCTÉ SHOP zpracovává vaše osobní údaje a zároveň zajišťuje jejich ochranu.

Kdo shromažďuje vaše osobní údaje na těchto stránkách?

Řidičem vašich osobních údajů shromážděných na stránkách OCTÉ SHOP je společnost OCTÉ

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

OCTÉ SHOP se může zabývat vaším příjmením, jménem, ​​poštovní adresou, e-mailovou adresou, telefonním číslem, platebními údaji, daty připojení (data a časy spojení, IP adresa) a navigací, nároky.

Kdy se shromažďují vaše osobní údaje?

OCTÉ SHOP shromažďuje osobní údaje, které dobrovolně poskytnete, zejména pokud:

- Vyplňte formulář žádosti o kontakt;
- vytváříte nebo upravujete zákaznický účet;
- Objednáváte produkty.

Pole označená hvězdičkou (*) ve formuláři shromažďování vašich osobních údajů na webu jsou povinná. OCTÉ SHOP upozorňuje na skutečnost, že pokud tyto údaje neposkytnete, nebudete moci využívat služeb nabízených na těchto stránkách.

Pokud poskytnete osobní údaje o jiných osobách, než jste vy na stránkách, zaručujete, že jste získali potřebná oprávnění a souhlasy osob, které se na těchto osobních údajích zabývají.

Další informace technické povahy týkající se prohlížení webu nebo jeho funkčnosti, zejména IP adresy navigačního terminálu, jsou automaticky shromažďovány z důvodu vašich aktivit na webu prostřednictvím souborů cookie.

Na jakém právním základě a pro jaké účely zpracujete vaše osobní údaje?

Na každém z následujících právních základů provádí OCTÉ zpracování vašich osobních údajů pro odpovídající účely:

Pro účely plnění smlouvy s OCTÉ nebo předsmluvních opatření přijatých na základě Vaší žádosti jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem:

- Správa vztahů se zákazníky: správa zákaznického účtu, objednávky, platební transakce, dodávky, faktury, účetnictví, vztahy se zákazníky, pohledávky, neplacené a soudní spory;
- Spravujte své žádosti o uplatnění svých práv na vaše osobní údaje
Na základě oprávněného zájmu společnosti OCTÉ SHOP na zlepšení kvality svých produktů a stránek je vaše osobní údaje zpracovávány za účelem:
- provádět statistické operace, analýzu, průzkum a výběr a segmentaci zákazníků s cílem zlepšit znalosti zákazníků;
- Nastavení soutěží a reklamních her.
Na základě souhlasu, který jste v této souvislosti poskytli společnosti OCTÉ SHOP, jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem:
- Přizpůsobte si stránku podle vašich afinit a měřte svou účast.

Kdo jsou vaše osobní údaje předávány?

Příjemcem vašich osobních údajů je společnost OCTE SHOP.

Společnost OCTÉ SHOP je také povinna předat vaše osobní údaje subdodavatelům, kteří s nimi zacházejí jménem a podle pokynů. Tito příjemci subdodávek zahrnují:

- bankovní organizace odpovědná za bezpečnou platbu objednaných produktů;
- poskytovatelé externích technických služeb OCTÉ SHOP, kteří se podílejí na vývoji, šíření, provozu a údržbě webu, včetně developera a hostitele;
- poskytovatelé externích služeb OCTÉ SHOP, kteří se podílejí na zlepšení vašich zkušeností při procházení stránek.

Konečně je možné, že OCTÉ SHOP bude muset sdělit vaše osobní údaje třetím osobám podle zákona, nařízení, rozhodnutí regulačního nebo soudního orgánu a nakonec v případě potřeby za účelem zachování vlastních práv a zájmů, zejména v případě porušení Smluvních podmínek stránek.

Vysíláte vaše osobní údaje mimo Evropskou unii?

Ne, OCTÉ SHOP neposkytuje a nemá v úmyslu převést vaše osobní údaje do třetí země do Evropské unie a do Evropského hospodářského prostoru, které nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Společnost OCTÉ SHOP uchovává vaše osobní údaje po dobu, která nepřekračuje dobu potřebnou pro účely, pro které byly shromážděny, v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje vztahující se k vyhlídkám, které pouze formulovaly kontaktní žádost, jsou uchovávány po dobu 3 let od jejich sběru.

Osobní údaje týkající se zákaznického účtu, které nebyly nikdy použity k zadání objednávky, jsou uchovávány po dobu 3 let od poslední činnosti zaznamenané na účtu zákazníka. Po tomto období si OCTÉ SHOP vyhrazuje právo smazat váš účet.

Osobní údaje týkající se zákaznického účtu, které byly použity k uskutečnění alespoň jedné objednávky, se uchovávají po dobu 3 let od poslední činnosti zaznamenané na zákaznickém účtu, s výjimkou dokumentů, účetních dokladů a informací prokazujících objednávku. vyrobené na těchto stránkách, které jsou uchovávány po dobu 10 let od data sběru, jako účetní a daňové důkazy.

Jaká jsou vaše práva k vašim osobním údajům a jak je můžete uplatnit?

OCTÉ SHOP Vás informuje, že pokud jde o osobní údaje, které zpracovává ohledně vás, máte kdykoli následující práva:

- právo přístupu;
- právo na opravu;
- právo na odstoupení od smlouvy;
- právo na omezení léčby;
- právo na přenositelnost;
- právo odmítnout léčbu, zejména za účelem komerčního vyhledávání;
- právo kdykoli odvolat souhlas, který jste poskytli při poskytování určitých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zacházení na základě vašeho souhlasu, dokud se k němu nevzdá;
- právo definovat obecné nebo zvláštní pokyny pro uchovávání, vymazání nebo sdělování vašich osobních údajů po Vaší smrti.

Tato práva mohou být kdykoli uplatněna písemně na OCTÉ SHOP.

Máte také právo podat stížnost u Národní komise pro informace a svobody (dále jen "CNIL"):

- poštou: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07;
- buď prostřednictvím internetu na stránkách www.cnil.fr.