Přístup k webu, jeho konzultace a používání jsou podmíněny bezpodmínečným přijetím těchto podmínek a podmínek použití.

Procházením webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a zcela a bez výhrady tyto podmínky a podmínky použití.

OCTÉ upozorňuje na důležitost pečlivého čtení.


Článek 1: předmět

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen "podmínky používání") upravují používání stránek jakýmkoli uživatelem, jakoukoli fyzickou osobou, která je starší 18 let ("vy"). Zaměřují se zejména na definování podmínek, za kterých máte přístup a procházení stránek a vytvářet zákaznický účet.

Článek 2. Místo

Stránky jsou otevřeny všem uživatelům, kteří splňují podmínky uvedené v článku "Objekt" výše, s podmínkou připojení k internetu.
Místo vám umožňuje:

- Vyplňte kontaktní formulář vyplněním vašeho jména, e-mailové adresy a, pokud si přejete, vzkazu, abyste byli kontaktováni skupinou OCTÉ;
- Přihlaste se k odběru informačního zpravodaje OCTÉ, abyste získali informace o zprávách, aktivitách a komerčních nabídkách OCTÉ;
- vytvořte zákaznický účet za podmínek uvedených v článku "Vytvoření zákaznického účtu" níže;
- Objednejte si produkty OCTÉ po vytvoření účtu zákazníka.

Článek 3. Zákaznický účet

     Hlavní pravidla

Pro přístup k webu musíte mít přístup k internetu, jehož náklady jsou vaší odpovědnosti, a uvědomte si, že:

- spolehlivost vysílání je nejistá, zejména z důvodu heterogenní povahy infrastruktur a sítí, na nichž se pohybují;
- Je vaší odpovědností přijmout veškerá opatření, která považujete za vhodná, aby byla zajištěna bezpečnost vašeho připojovacího terminálu;
- Kterýkoli připojovací terminál připojený ke Stránce je a zůstává na vaší jediné odpovědnosti, odpovědnost OCTÉ nemůže být vyhledávána pro žádné přímé nebo nepřímé škody, které by mohly vzniknout kvůli vašemu připojení k webu.

     Stvoření

Chcete-li si objednat produkty nabízené k prodeji na těchto stránkách, musíte přistoupit k vytvoření účtu zákazníka.

Chcete-li vytvořit zákaznický účet, musíte vyplnit registrační formulář a poskytnout některé osobní údaje, které se vás týkají, a jsou nezbytné pro vytvoření tohoto účtu, a to:

- Tvůj titul;
- vaše jméno a vaše křestní jméno;
- platná kontaktní e-mailová adresa;
- heslo podle vašeho výběru.

Vytvořením účtu potvrzujete, že jste fyzická osoba starší 18 let, která má potřebnou právní způsobilost a jedná mimo jakoukoli profesní činnost.
Kromě toho souhlasíte s poskytnutím přesných, úplných a aktuálních informací.

Po vytvoření účtu zákazníka obdržíte e-mail, který potvrdí jeho vytvoření a obsahuje poskytnuté údaje.

Vaše heslo je přísně osobní a důvěrné, je vaší povinností udržovat ji pečlivě, aniž byste ji někomu dali. Kdykoli jste výhradně zodpovědní za uchovávání a používání vašeho hesla, nesete výhradní odpovědnost za veškeré důsledky podvodného nebo neoprávněného užívání zákaznického účtu od vás nebo třetí strany a souhlasíte s tím, že co nejdříve podeteříte OCTÉMU jakékoli podvodné použití o kterých víte.

    Úkon

Při každém přihlášení k zákaznickému účtu potvrzujete, že následující zadání vaší e-mailové adresy a hesla je vaše identifikace.
Váš zákaznický účet vám umožňuje:

- Konzultujte a aktualizujte kontaktní údaje poskytnuté při vytváření účtu zákazníka: název, příjmení, jméno, e-mail a heslo;
- zobrazit, aktualizovat a odstranit poštovní adresu;
- Zaregistrujte se do informačního bulletinu OCTÉ;
- Konzultujte s historií a podrobnostmi všech vašich objednávek produktů umístěných na webu od vytvoření zákaznického účtu.

Chcete-li zajistit řádné fungování zákaznického účtu, souhlasíte s tím, že budete mít aktuální informace, které obsahuje.

    Odstranění

Můžete kdykoli požádat o smazání zákaznického účtu, aniž byste museli poskytnout nějaké konkrétní opodstatnění, tím, že s tím OCTÉ podáte písemnou žádost v tomto směru poštou nebo e-mailem na souřadnice uvedené v preambuli.

Vymazání zákaznického účtu provede OCTÉ co nejdříve po obdržení písemné žádosti v tomto smyslu.

Jste informováni, že OCTÉ může také vymazat zákaznický účet, který nemá probíhající pokyn podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Článek 4. Odpovědnost OCTÉ

OCTÉ se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zajistilo nejlepší přístup, bezpečnost a řádné fungování stránek.

Nicméně procházením webu berete na vědomí, že znáte charakteristiky a omezení Internetu, zejména jeho technickou výkonnost, dobu odezvy na konzultaci, dotazování nebo přenos dat a rizik spojených s bezpečností komunikace.

Navzdory péči a úsilí, které přináší na své webové stránky, OCTÉ nezaručuje, že nebude mít žádné anomálie nebo chyby, že mohou být opraveny, že web bude fungovat bez přerušení nebo poruchy, že poruchy připadající na software třetích stran, nebo ne, které jsou začleněny do tohoto webu nebo jsou k němu poskytovány, nastanou, nebo že web je kompatibilní s povahou nebo konfigurací připojovacího terminálu.

Berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za užívání webu a že OCTÉ odmítá veškerou odpovědnost v případě, že:

- jakékoliv nepříjemnosti nebo poškození vyplývající z používání internetové sítě, zejména v případě pozastavení nebo přerušení přístupu na web kvůli katastrofě, potíží na trati, přerušení provozu, výpadku napájení, vnějšího vniknutí, přítomnosti počítače viry nebo poškozené soubory, údržbu nebo aktualizaci webu, porušení údajů o webu nebo neoprávněného přístupu;
- škody jakéhokoli druhu, předvídatelné nebo nepředvídatelné (včetně ztráty dat, zisků, obratu, činnosti, příležitosti, úspor, zisků atd.) vyplývající z použití nebo neschopnosti přístupu na web úplně nebo částečně, můžete v rozporu s těmito Podmínkami užití.

Článek 5. Vaše odpovědnost

Přístupem na web se zakážete:

- shromažďovat informace o ostatních návštěvnících webu bez jakéhokoliv výslovného, ​​předchozího a písemného souhlasu;
- narušit nebo se pokusit narušit provoz webu, šířit viry nebo jakoukoli jinou technologii, která může poškodit OCTÉ a ostatní návštěvníky webu, vytvářet sytost, potopit server, pokusit se o sondu, skenovat nebo otestovat zranitelnost systému nebo sítě nebo jinak porušují bezpečnostní nebo autentizační opatření bez předchozího výslovného písemného souhlasu OCTÉ;
- Používejte roboty, pavouky nebo škrabky nebo jakýkoli jiný automatický proces pro přístup k webu z jakéhokoli důvodu;
- Přeneste zákaznický účet třetí straně bez výslovného předchozího písemného souhlasu OCTÉ.

Článek 6. Duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví vztahující se ke struktuře a obsahu stránek včetně grafických, textových nebo vizuálních prvků, obrazů, zvuků, videozáznamů, fotografií, log, ochranných známek, rozlišovacích znaků, nástrojů, softwaru, dokumentů a dat (dále společně jen " "prvky") jsou výlučným vlastnictvím společnosti OCTÉ nebo případně jejích partnerů a v tomto případě byly předmětem výslovného a předchozího oprávnění k rozmnožování a zastoupení od držitele práv.

Tyto prvky jsou k dispozici zdarma, pro jediné použití webu a jako součást běžného používání jeho funkcí.

Při přístupu na webové stránky a jejich používání souhlasíte s tím, že budete respektovat práva duševního vlastnictví OCTÉ a jejích partnerů, a to s postihem, že budete vystaveni vaší osobní odpovědnosti a vystavujete vás občanskému a / nebo trestnímu stíhání.

Nesmíte jakýmkoli způsobem reprodukovat, zastupovat, publikovat, přenášet, upravovat, používat, přizpůsobovat, překládat, distribuovat, přiřazovat, využívat nebo vybírat pro komerční nebo jiné účely všechny prvky nebo části těchto prvků. bez výslovného předchozího písemného souhlasu OCTÉ.

Odchylně od předchozího odstavce jste oprávněni stáhnout kopii určitých částí webu na osobním počítači a / nebo vytisknout výhradně pro vaše osobní a nekomerční užití a pod podmínkou, že nedojde k žádné změně kopie Prvky.

Článek 7. Hypertextové odkazy

    Hypertextové odkazy ze stránek

Stránky mohou obsahovat přesměrování hypertextových odkazů na webové stránky provozované třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro informaci. OCTÉ nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a odmítá jakoukoli zodpovědnost za přístup, obsah nebo používání těchto stránek, stejně jako škody, které mohou vzniknout na základě konzultace s informacemi obsaženými v těchto stránkách, rozhodnutí aktivovat tyto hypertextové odkazy pod vaší výhradní odpovědnost.

    Hypertextové odkazy na web

Na Stránku nelze vytvářet žádné hypertextové odkazy bez výslovného předchozího písemného souhlasu OCTÉ.
Pokud hodláte vytvořit hypertextový odkaz na web, bez ohledu na médium, musíte nejdříve kontaktovat společnost OCTÉ, abyste získali její výslovnou, předchozí a písemnou dohodu zasláním e-mailu.

Článek 8. Rozhodné právo - pravomoc

Tyto smluvní podmínky podléhají francouzskému právu.

Jste informováni, že v případě sporu můžete využít zprostředkování spotřeby za podmínek stanovených v našich obecných podmínkách.

V případě sporů, které by mohly vést k uplatnění těchto Podmínek užívání a které by nebyly sjednoceny s OCTÉ, jsou francouzské soudy výlučně způsobilé při uplatňování pravidel zveřejněných Francouzským občanským soudním řádem.

Článek 9. Porušení podmínek používání

Pokud OCTÉ zjistí, že jste porušili některá ustanovení těchto Podmínek použití, příslušná právní ustanovení nebo práva třetích stran a po písemném oznámení dodržet pravidla, která nebyla použita déle než jeden rok. osm dní, s výjimkou vážné příčiny, která odůvodňuje nepřítomnost oznámení nebo použití kratšího oznámení, OCTÉ si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale omezit, pozastavit nebo zakázat váš přístup k webu a zákazníkovi vašeho účtu.

Článek 10. Změna stránek a podmínek

OCTÉ si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit provozní pravidla webu, upravit nebo odstranit celý obsah nebo jeho část a dočasně nebo trvale přerušit dostupnost, zejména za účelem provedení jakékoli opravy , údržbu nebo aktualizaci.

Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit obsah těchto Podmínek, přičemž takto upravené úpravy jsou použitelné, jakmile budou zveřejněny na Stránce. V důsledku toho jste vyzváni, abyste pravidelně přezkoumali tyto Smluvní podmínky.

Článek 11. Právo na postoupení

Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo plně nebo částečně přiznat třetím stranám práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek používání za předpokladu, že jsou přiděleny ve stejných podmínkách nebo alespoň v nejméně výhodných podmínkách pro tebe.

Článek 12. Různá ustanovení

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek užívání prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné podle jakéhokoli zákona, nařízení nebo na základě konečného rozhodnutí soudu, považuje se to za nepsané a ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Skutečnost, že OCTÉ v jednom či druhém okamžiku nevyužívá některá z ustanovení Smluv o užívání, nemůže být vykládána jako vzdání se práva užívat je.