Pro dodávku produktů do Francie nebo do zahraničí (FCA - Incoterms 2010) společnost OCTÉ vybírá způsob dopravy a přepravce. Přenesení poplatků a rizik ze společnosti OCTÉ na Zákazníka nastává ve chvíli, kdy přepravce přebere zboží. Tento incoterm je platný pro všechny typy přepravy.

Od dodávky, nebo pokud Zákazník nepřevzal zásilku ve stanovené lhůtě, po vypršení této doby nese Zákazník veškerá rizika spojená se ztrátou nebo poškozením. Pokud si Zákazník nepřevzal zakázku ve stanovenou dobu, společnost OCTÉ má právo libovolně nakládat s výrobky a/nebo žádat po Zákazníkovi poplatky za údržbu a skladování ve výši 1 % z celkové částky objednávky za každý týden zpoždění, čímž nebude nijak narušeno jakékoliv další odškodnění, které by následovalo z důvodu zpoždění.

U dodávek do zámořských území a departmentů (FCA - Incoterms 2010), je na Zákazníkovi (i), aby na své náklady získal dovozní licenci (ii), splnil všechny celní požadavky a (iii) uzavřel nebo potvrdil přepravní smlouvu a případně i pojištění, (iv) vyzvedl zásilku na domluveném místě, kde mu ji předá dopravce nebo jiná osoba určená Zákazníkem. Pokud si klient nepřevzal zakázku ve stanovenou dobu, OCTÉ má právo libovolně nakládat s produkty a/nebo žádat po klientovi poplatky za údržby a skladování ve výši 1% z celkové částky objednávky za každý týden zpoždění, čímž nebude nijak narušeno jakékoliv další odškodnění, který by následovalo z důvodu zpoždění.

Dodací doba uvedená OCTÉ má informativní charakter. Bez ohledu na místo dodání, dodací lhůty nezohledňují čas přepravy a zahrnují datum odjezdu z našich prostor. Překročení této doby nemůže vést k odškodnění ani k zadržení platby nebo zrušení objednávky a/nebo jiných probíhajících objednávek.

Výhrady a podání stížností vůči dopravci přísluší Zákazníkovi. Musí být provedeny v zákonné lhůtě, nebo ihned po dodání dokumentů dopravce a musí být potvrzeny doporučeným dopisem s doručenkou nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení ve Francii a do sedmi (7) pracovních dnů v dalších zemích. Zákazník rovněž předá kopii těchto výhrad společnosti OCTÉ. V případě, že Zákazník potvrdí doručení bez překontrolování, přijímá tak dodané zboží v daném stavu a žádná reklamace ve vztahu k nároku na náhradu utrpěné škody během přepravy nebude uznána.